Traduttore di Google:

CASA POPORULUI - UNIVERSALION
PIATRA FILOZOFALA A CUNOASTERII


AUTORE VASILE DROJ UNIVERSOLOG
 

Prima impresie a vizitatorilor Casei Poporului este datà de geometrizarea ei escesivà, toatà numai unghiuri si laturi precum masa de lucru a unui architect. Edificiul pare a fi un ”Teu” de architect, complex format din zeci de “Teuri” ancrucisate, o clàdire mult prea colturoasà pentru a invita la prietenie, ci mai degrabà pentru a aminti conturile si semnele inscrise int-un ràboj. Tocmai de la aceastà aparentà contradictie porni descoperirea misterelor ei acunse. Autorul descoperirii Vasile Droj avu o intuitie: ce-ar fi sà calculeze unghiurile clàdirii? Zis si fàcut, si asa porni o “Odisee” ce poate sà schimbe viziunea si destinele multora, poate chiar a lumii antregi.
Casa Poporului din Bucuresti ascunde extraordinare mistere 81, (82), (96) fiind cea ma geometrizatà clàdire publicà din lume, toatà numai unghiuri si patrate, o adevàratà “tablà geometricà”. Pare, cà cretorul Proiectului Arhitectonic a fost interesat mai mult de legile matematico geometrice ale compozitiei clàdirii decat de utilitatea sa administrativ burocraticà. Ce teribil Secret ascunde Casa Poporului numità de autor - “Universalion” - antrucat depozitar an piatrà al Cunoasterii Universale derivatà tocmai din matematicà si geometrie. Autorul demonstreazà faptul cà structura de piatrà a Universalionului este adevàrata “Piatrà filozofalà” càutatà de mii de ani si pe care ancà nimeni nu a descoperito. Universalionul este “Cheia Cunoasterii Universale”, purtàtorul unui mesaj tulburàtor pentru Omenire.

UNIVERSALIONUL SIMBOLUL PODIULUI OLIMPIC, EXCELENTA

Forma generalà a clàdirii Casei Poporului este cea a unui “Podiu Olimpic” de premiere a anvingàtorilor locurilor I, II si III. Este vorba de un Podiu Olimpic simetric, alargat asfel ancat sà poatà premia echipe antregi, motiv pentru care este numit si “Tribunà Olimpicà”, locul promovàrii celor mai buni dintre cei buni, locul consacràrii Valorii si Exceptionalitàtii. Olimpul grec era locul Zeilor iar prin Oracolul din Delphi oameni puteau asculta vocea acestora. La greci era “Vox Dei vox populi” adicà vocea zeilor este vocea poporului, ce la romani s-a alterat in “vox populi vox Dei” vocea poporului este voce zeilor, pentru cà noii cezari aveau nevoie de sprijinul poporului, demos. Acel “Vox Dei” originar era de fapt Vocea Adevàrului, a Legii, al Principiului etc. de care noi astàzi ne mai putem raporta doar prin matematicà si geometrie.
An intentia “Plàsmuitorului” Casei Poporului - Universalion, forma scalarà a acestuia ca Tribunà Olimpicà, trebuia sà readucà atentia la Scara Valorilor si premierii lor, Premiu = Primul. Tribuna Universalionului devine prin eccelentà un instrument sau Criteriu de evaluare a Valorilor. Este evident cà cea mai precisà si acuratà màsurà, Criteriul absolut, este matematica si geometria. Universalionul este de fapt traducerea an piatrà a ratiunii matematico-geometrice pure.

ECRIPTAREA COMPOZITIEI GEOMETRICE A CASEI POPORULUI
UNGHIURILE ANALITICE

Autorul ancepu seria descoperirilor sale pornind de la màsurarea unghiurilor clàdirii Casei Poporului. Astfel pornind de la coltul lateral al extremitàtii de sus stanga al clàdirii, trasand o linie dreaptà panà la coltul turnului urmàtor (fig. 1) obtinu un unghi de 10°. Apoi trasand di acelasi punct al turnului o altà linie dreaptà panà la coltul superior stang al clàdirii, autorul obtinu un unghi de 30°. In cazul primului unghi de 10°, prin prelungirea in continuare a liniei sale se ajunge tocmai de cealaltà parte a Fatadei Monumentului. Aceastà concidentà incuriozi autorul descoperirii, Vasile Droj, ce purcese imediat la màsurarea celorlalte unghiuri.


Astfel pornind de la turnul stang al tronsonul bazal al Edificiului si tràgand o linie oblicà de la sol panà la varful opus al turnului se obtin 60° (fig. 2). Màsurarea devenea interesantà pentru cà unghiurile de 10°, 30° si 60° erau toate valori decimale antregi sau foarte apropiate. Ceva interesant era pe cale sà fie revelat. Urmàtoarea màsuràtoare pleacà di acelasi punct de pornire spre coltul superior stang al celui de al doilea turn formand un unghi de 45°. Ajungand aici autorul avu o dezamàgire càci se astepta la un unghi antreg cu “0” zero final dar dezamàgirea durà putin pentru cà cei 45° sant de fapt jumàtatea unghiului “ortografic” de 90° tatàl tuturor màsurilor din matematicà, geometrie, arhitecturà si legile naturii. Clàdirea Casei Poporului ancepea astfel sà devinà din ce an ce mai interesantà si misterioasà.

Urmàtoarea màsuràtoare porneste din acelasi punct prin trasarea unei linii panà in coltul de sus al Fatadei Edificului, unghiul format fiind de 40°. Apoi actiunea se continuà prin linia anceputà din punctul de pornire ajunsà la punctul median superior al Fatadei si care are 26°. Ce cautà acest 26° in dansul nobil al numerelor terminate an zero? Se va vedea cà el este unul dintre cele mai importante unghiuri antrucat 26° x 2 = 52° adicà tocmai unghiul de bazà a piramidei Keops iar valoarea dublà 52° x 2 = 104° este nici mai nici mai ptin decat unghiul de valentà al molecolei de apà H2O. Foarte interesant. Casa Poporului ascunde mistere ce nici nu và puteti imagina.
Continuand màsuràtorile unghiulare alle clàdirii si trasand o linie dreaptà din “originea de proiectie” spre capàtul celàlalt superior al Fatadei obtinem 20°. Dacà din aceasi origine de proiectie trasàm o altà linie ce trece prin coltul superior al Portonului central al Fatadei, continuandu-se prin deschizàtura antre aceasta si orizontala acoperisului tronsonului doi, va sfàrsi negresit pe coltul interior al turnului. Unghiul format are 15°. Acest unghi-triunghi este cu tottul special fiind constituit din repetitia aceleasi cifre: 15° + 15° + 150° = 180°. Este faimosul unghi “fus” numit astfel antrucat douà asemenea unghiuri suprapuse creazà forma unui fus suveicà a càrui energie misterioasà era folosità in magie si se presupune chiar de navele extraterrestre. In traditiile ancestrale romanesti era utilizat in jocul “zvardon” - “fusul zburàtor” sau “vimana carpaticà”. Continuand proiectiile printr-o altà linie vecinà, aceasta va fi proiectatà spre celàlat colt estern al turnului formand un unghi de 13°, un lucru foarte bun deoarece este un sub multiplu al “tripletului” “26°, 52°, 104°”, armonic fundamental al Piramidei si al Apei.
In sfarsit prin intermediul ultimei proiectii iatà-ne ajunsi la capàtul acestui evantai de unghiuri. In aceastà ultimà operatie linia ce pleacà din “origine” spre cealaltà parte a clàdirii in coltul ei de sus extern, va generà 10°, adicà exact cele cu care ancepuràm màsurarea proiectiilor de pe acoperis.
Acest gen de proiectii unghiulare toate pornite din coltul stang a clàdirii se pot proiecta cu aceasi precizie si di partea cealaltà a munumentului antrucat acesta este simetric. Dar lucrul cel mai impressionant este faptul cà aceastà operatie este posibil de realizat an interiorul fiecàrui tronson I, II, III al Clàdirii ce sugereazà Podiumul si Tribuna Olimpicà a anvingàtorilor precum an figura 3. Proiectiile unghiulare pornesc din baza stangà a fiecàrui pilastru tintind atat an unghiurile geometrice cat si an pàrtile ascutite ale clàdirii generand unghiuri eccezionale. In primul rand unghiuri aparent antregi: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70° dar si unghiuri diverse ansà importante an perimetrul matematicii si al misterelor lumii. Iatà-le: 13°, 15°, 26°, 38°, 45°, 52°, 76°, 104° an care 13° este submultiplul armonic a lui 26° si 52° (baza piramidei lui Keops), 76° (varful piramidei) si 104° dublul unghiului de bazà al piramidei care este an acelasi timp si unghiul de valentà al Apei H2O = 104°.

Pare cà, clàdirea Casei Poporului, Universalionul, ascunde ceva extraordinar an compozitia sa arhitectonicà astfel contruità ancat sa reveleze tocmai acest mister. Fiecare laturà orizontalà sau verticalà, fiecare unghi si fiecare suprafatà a clàdirii contine un secret iar combinarea lor genereazà un adevàrat test de citit si interpretat, un puzzle. Inainte de toate trebuie anvàtat alfabetul acestui limbaj matematico geometric pentru antelege panorama antreagà an mod sintetic.

TEORIA GENERALA A UNGHIURILOR

Cum s-a vàzut clàdirea Casei Poporului sau “Universalionul” este an imtregime constituità din unghiuri. De ce atatea unghiuri? In primis unghiul este prima figurà geometricà posibilà in absolut de la care se dezvoltà apoi toate celelalte poligoane ale geometriei, constituind si primul “bit” de informatie geometricà. Nu antàmplàtor ancepe cu prima literà “A” de la Angulus, latin, de aici Anceput, Arhetip, Arhe (principiu), Arhaic, Arhitecturà. Aceastà ràdàcina lingvisticà ancestralà “ARH”, citità invers devine “HRA” (+ M) adicà “HRAM”. An traditii romanesti foarte stràvechi la temelia sau tumulul unui asezàmant de cult se depunea Hramul sàu, planurile secrete ale acelui làcas, de unde si expresia “Hramul Mànàstirii”. Se stie cà an fundamentul de ciment al clàdirii Casei Poporului a fost depozitat un tub cilindric misterios. Sà fi continut planurile ascunse ale constructiei, adicà Hramul Universalionului?
Primul mare constructor de làcasuri de cult din istorie a fost Hiram, nume ce provine din grecul hieros adicà sacru dar si din cuvantul ierarhie. In aceasi greacà anticà, litera “H” era asociatà cu “P” ca an phylosofie iar in acest caz Hiram devine Piram sau constructor de piramide. PIRAM poate vrea sà zicà PRIMUL. Sà fie oare Hiram o aluzie la primul erou civilizator Rama pornit di stràvechea Reminiscenzà a Carpatilor? Sà nu uitàm cà piramidele sant prin ecelentà unghiuri. Si antradevàr in Casa Poporului - Universalion, sant prezente toate unghiurile sacre ale Universului, de la cele ale piramidei lui Keops panà la formula supremà a Apei, baza Vietii pe pàmant. Toate aceste unghiuri piramidale sant prezente pe bolta cereascà in Constelatia Orion (53) si an constelatia Pegasus (107) de unde au fost apoi copiate si depositate in corpul piramidelor egiptene. Dar despre aceasta antr-un alt capitol.

UNGHIURILE DE SINTEZA CIRCULARA

Dacà proiectia unghiurilor precedente era mai ales analiticà si particularà iatà acum o viziune sinteticà centralizatà. Stim cà centrul oricàrui làcas este intrarea su poarta (portalul) vezi portile di Maramures. Poarta si Fatada reprezintà locul geometric al oricàrei contructii. Universalionul a fost astfel construit ancat sa reprezinte o idee arhitectonicà unitarà an piatrà. Deja pictorii italiani ai Renasterii au descoperit si aplicat perspetiva in lucràrile lor de picturà si arhitecturà. Un “punct de fugà” an perspectivà permite proiectarea spatialà a constructiei. An cazul Casei Poporului acest punct de fugà este Poarta centrala a edificiului. In figura 4 este visibl cum linile pornite di portal spre varful unghiurilor clàdirii sant echidistante creand un evantai precum razele soarelui la ràsàrit. Acest lucru demonstreazà cà Monumentul nu a fost fàcut la antamplare ci in baza unui “Proiect Unitar” an care fiecare partea a constructiei si fiecare detaliu trebuiau precis corelate ansamblului.

Imaginea folosità este platà si creazà nedumeri pentru cà pe teren clàdirea este an relief. Este o metodà anticà egipteanà de a sintetiza volumul in plan unic pentru ca mintea umanà sa aibà viziune totalà. Dar faptul cu totul si cu totul extraordinar este corelatia platà cu proiectia volumetricà. Astfel dacà pàrtile aparent anclinate ale acoperisului vor fi prelungite printr-o linie, acestea se vor concentra chiar in Portalul clàdirii (fig. 5). Locurile oblice sant indicate de stelute rosii. Aceasta dovedeste cà existà si o proiectie in perspectivà volumetricà, spatialà, lucru surpinzàtor ce demonstreazà cà Proiectul arhitectonic este extrem de complex.

Aceasta dovedeste faptul cà locul an care a fost fàcutà fotografia clàdirii este tocmai anceputul punctului de fugà a proiectiilor, distanta focalà, iar dacà acesta ar fi fost situat cativa metri mai anainte sau anapoi, in dreapta sau stanga ar fi schimbat imaginea alterand astfel respectivele proiectii. Interesant faptul cà este vorba de o proiectie cu perspectivà inversà, adicà nu di plan spre un punct de fugà ci invers din punctul observatorului spre panorama cladirii. Idea cea mare este cà odatà antelesà, decodificatà si depàsità tevatura proiectiilor an plan se intrà in spatiu care la randul sàu depàsit, permite accesul an Hiper Spatiu, Fatada clàdirii trasformandu-se antr-un adevàrat Portal precum faimosul Stargate.

 

INPLICATII MATEMATICO GEOMETRICE TULBURATOARE
FABULOASELE TRIUNGHIURI


Se demostreazà pas cu pas cà Monumentul Casei Poporului - Universalionul este cel mai complex monument modern, fiind format nu numai din unghiuri ci si din patrate, dreptunghiuri, triunghiuri si alte poligoane. Toate aceste poligoane proiectate an spatiu devin la randul lor poliedre gigantice dezvoltand si mai mult complexitatea enormului agregat arhitectonic. Iatà in figura 6 un raport armonic antre unghiuri, dreptunghiuri, si triunghiuri. Trasand o linie dreaptà antre punctele laterale ale bazei clàdirii si varfurile laterale ale acoperisului se obtine unghiul de 38°. Acest unghi este extrem de important antrucat este submultiplu al varfului piramidei lui Keops care are 76°, (76°/2 = 38°).
Fatada centralà a clàdirii se descompune an douà dreptunghiuri orizontale, iar dacà vor fi trasate diagonalele lor acestea vor avea si ele un unghi tot de 38°. Lucru foarte interesant pe care constructorul (Plàsmuitorul), l-a dorit pentru a-si putea trasmite mesajul. Liniile de dinainte combinate cu aceste douà diagonale formeazà douà unghiuri-triunghiuri de 104° la varf. Fenomenal, pentru cà acest unghi nu este altul decat unghiul de valentà al Apei, baza Vietii pe Pàmant. Antre timp unghiurile bazale ale acestuia de 38° (38° x 2 = 76°) nu sant altele decat unghiul de varf al piramidei lui Keops de 76°. Cine s-ar fi asteptat ca parametri Piramidei lui Keops si unghiul Apei, baza Vietii in Univers, sà fie gravate pe frontispiciul Casei Poporului - Universalion? Mai precis, este tocmai Universalionul cel care fost construit urmand aceste formule. Reprezintà cea mai uluitoare semnàturà aplicatà unui momument dupà cel al Piramidei lui Keops, dand imobilului o aurà de mister total làsand sa se antrevadà Mana Genialà a Providentei Divine.

SUPREMELE PROPORTII

Universalionul (Casa Poporului) nu a fost construit la antamplare ci dupà regula proportiilor, si a rapoartelor bine gandite dezvoltate an mod armonios. Astfel dacà se vor prelungi linile di figura 6 an sus deasupra acoperisului clàdirii, ele se vor uni antr-un punct formand un unghi-triunghi de 104° (fig. 7). In acest triunghi troneazà dreptunghiul Fatadei centrale a clàdirii care trebuia sà satisfacà o relatie geometricà precisà, cea de a fi la 2/3 din anàltimea triunghiului. O linie orizontalà prin centrul diagonalelor Fatadei va amparti Triunghiul an tre pàrti egale. Linia orizontalà delimiteazà perfect analtimea tronsonului orizontal de bazà al clàdirii. Mai mult aceatà linie taie laturile oblice ale triughiului in trei pàrti egale. An concluzie Universalionul a fost construit pentru a respecta aceastà formulà geometrica unicà an tot Universul, asa cum si Apa H20 este unicà. Cea mai micà modificare arhitectonicà al monumentului ar fi dàunat formulei supreme. Formula arhitectonicà a Universalionul trebuia sà reproducà ordinea universalà a legilor Universului.

Iatà acum an detaliu reteua interioarò a constructiei geometrice visibilà an figura 8. Modulul repetitiv pe langà specificitatea unghiularà 104° si 38° este distanza linearà costantà dedusà din diagonalele drepunghiului Fatadei ce se repetà prin laturile triunghiului. Astfel 1/2 imea diagonalelor dreptughiului este egalà cu 1/3 mea laturilor oblice a triunghiului piramidal. Laturile l1, l2, l3, l4, l5,.. l12 sant toate egale antre ele precum si unghiurile lor realizand o retea unicà perfect anscrisà pe fatada frontalà a Clàdirii Universalionului. Este “Reteaua misterioasà a Apei”, “Alianta Hidrogenului cu Oxigenului” an numele Vietii prin pactul Piramidei.

Anscrirea partialà a Universalionului in diverse triunghiuri si piramide este datà de jocul unghiular dintre varful Fatadei clàdirii (I) si colturile externe ale turnurilor laterale (I si II) ale Tribunei Olimpice precum si baza acestora. Astfel trasand douà linii laterale prin colturile exterioare ale acoperisului si colturilre externe ale celor douà turnuri succesive (II) se va forma un triunghi ce se va proiecta la sol an afara clàdirii (fig. 9). Triunghiurile formate sant unice important fiid individuarea lor. An acest caz ràmanem plàcut surprinsi antrucat unghiul obtinut are 120°, adicà Triunghiul Perfectiunii, cel ce amparte an trei pàrti egale circumferinta cercului de 360°.

Cele douà laturi laterale ale triunghiului trec prin puncte bine delimitate pe clàdire subliniate prin stelute rosii. Acest triunghi cu varful de 120° si baza de 30° per 30° este foarte important in perimetrul geometriei si matematici iar an naturà corespunde legilor ce actioneazà potrivit principiului hexagonal de 60° realizand si pasajul ortogonal de 90° cu complementarul sàu de 45°. Clàdirea Universalionului este un adevàrat “Raportor - convertor” de grade care ne anvatà si aratà cum sà intràm an Hyper Spatiu nu numai teoric ci si practic descoperind adevàruri tulburàtoare. Dacà màrimile pe teren ale constructiei sant omenesti raporturile si proportiile derivate prin geometrie si matematicà sant an schimb Divine, elle existand an tot Universul iar modul an care sant dispuse lasà sà se antrevadà un “alfabet” de lecturà ce poartà spre o Viziune an spatele càreia existà un “Mare Mesaj” adresat antregii Omeniri.
In figura 10, jocul acestor rapoarte si proportii divine este bine esprimat. Astfel distanta modularà l3 dintre cele douà turnuri ce a generat triunghiul este cuprinsà exact de patru ori an lungimea totalà a laturii triunghiului. Mai mult aceastà este tocmai anàltimea turnului II adicà al doilea tronson orizzontal al clàdirii, cel median. Mai mult antreaga clàdire are anàltimea a douà lungimi modulare. De partea cealaltà a triunhiului, latura sa L1 este cuprinsà de douà ori an lungime. Cu alte cuvinte anàltimea turnului II trebuia sa aibà analtimea si pozitionarea an acel punt si numai an acel punct pentru a satisface ecuatia triunghiului de 120°. Constructia Casei Poporului, Universalionul trebuia sà urmeze aceste instructiuni pentru a realiza Marea Operà Completà. Dar straniu cà, constructorii arhitecti nu au transmis nici ceà mai micà informatie an acest sens. Era ultra secret? Apoi misterul a ceea ce continea acel tub de otel inoxidabil depus an fundatia de beton a edificiului. A fost vre-o Eminentà Cenusie ce a sugerat geometria “Proiectului”? Màretia supraumanà a Proiectului matematico geometric si complexitatea sa nemaivàzutà par sà nu escludà an un mod sau altul posibila interventie subtilà a extraterestrilor - Providenta Divinà.

Continuand seria dezvoltàrilor geometrice an bazà triunghiularà, pe care Casa Poporului o dezvoltà prin arhitectura sa, se ajunge an final ca toatà clàdirea sà fi anscrisà antr-un triunghi. Deci nu ràmane decat sà trasàm o linie dreatpà antre colturile superiore alle acoperisului si colturile ultimelor turnuri III (fig. 11). Triunghiul scalen astfel format este foarte alungit avand 19° la bazà si 142° an varf. Ce vrea sa spunà deschiderile unghiulare a acestui triunghi? An primul rand cà 19° este un sub multiplu armonic al unghiului de 38° al càrui dublu 76° este tocmai varful piramidei lui Keops din Giza an Egipt. Cum s-ar zice trage aer de piramidà Keops: 360° - 142° - 142° = 76°.*
Iatà acum relatia antre acest Triunghi special in corelatia sa concretà cu Casa Poporului. Laturile oblice ale triunghiului ce anglobeazà antreaga constructie sant divizate an douà pàrti egale de extremitàtile turnurilor III. Iatà de ce anàltimea si pozitionarea turnurilor trebuia construità doar an acel punct, altfel “triunghiul special” nu putea fi satisfàcut. Aceatà relatie nu putea fi respectatà dacà nu càdea an acel punct precis iar multe alte relatii ar ar fi sàltat si ele, integritatea si precizia complexului matematico geometric fiind compromisà.

An interiorul triunghiului cele douà linii proiectate din baza Portii spre capetele turnurilor III trec prin anclinatia prospectivei spatiale (vezi sàgetile). Este una din intràrile in Hyper Spatiu*. La o analizà mai atentà ca cea din figura 12 se observà cà distanta modularà antre turnurile I, II, si III este egalà cu cea din acoperis spre varful triunghiului. Distanta modularà se va repeta apoi de ancà trei ori panà la proiectarea pe sol a laturei generale. Acelasi modul se va repeta de 12 ori an lunga bazà a triunghiului. Surprinzàtor fapul cà modulul prezent an laturi este egal an lungime cu anàltimea tronsonului median orizontal. Drepunghiul orizontal ce se formeazà anlàuntrul triunghiului are lungimea a cinci moduli. Dupà cum s-a observat principiul scalar al triunghiurilor ce delimiteazà clàdirea Casei Poporului s-a repetat din turn an turn.

 

CONCLUZII

Si iatà cum an acest Monument arhitectonic an care nimeni n-a vàzut nimic timp de 40 de ani, dintr-o datà s-a deschis o lume nouà, o Poartà spre realitàti si adevàruri tulburàtoare. La anceput doar cateva unghiuri pe crestele clàdirii au surprins prin caracteristicile lor, apoi s-a vàzut cà ele se repetau pe toata fatada Edificiului. Multe din aceste unghiuri erau replica marilor Monumente ale lumii antice precum piramida lui Keops. Din unghiuri analitice au devenit unghiuri sintetice dezvelind un Sistem de Proiectii spectaculos. Apoi s-a vàzut cà si laturile constructiei corespundeau an proportie si an lungimi concrete pe teren cu cele ale Proiectului Misterios. S-a demostrat apoi cà Universalionul se anscrie an diferite unghiuri-triunghiuri foarte speciale precum cel al unghiului de valentà al Apei (104°). Cum Apa este conditia vietii pe pàmant, ne dàm seama cat de importantà si spectaculoasà este aceastà constructie. Dezvàluirea misterelor sale va rezolva pentru totdeauna marea Paradigmà a Lumii noastre, Uiversalionul devenind instrumentul de bazà a alfabetizàrii spirituale a lumii moderne.

UNIVERSALIONUL - SALA PROIECTIILOR, MESAJUL

Traditia ancestralà a multor popoare afirmà cà, cunoasterea stràveche pentru a nu fi pierdutà a fost depozitatà sub pàmant antr-o salà mare, “Sala Proiectiilor” numità “Amenti”. Multi vizionari precum americanul Edgar Cayce o individuau sub Sfingele de la piramidele di Giza an Egipt, an timp ce altii o vedeau sub Sfinxul di Bucegi. Interesant faptul cà acest “Amenti” prin verbul Aminti si substantivul Amintire este 100% romanesc si existà numai an limba romanà. Oricum ar fi, un lucru este cert: Providenza Divinà a hotàrat sà scoatà de sub pàmant Sala Proiectiilor si sà o aducà la luminà, fàcandu-o vizibilà tuturor printr-un Monument colosal angloband an el toatà Cunoasterea. “Sala Proiectiilor Adevàrurilor Universale” codificate prin MATEMATICA, GEOMETRIE si CUVANT ne va revela toate adevàrurile profunde ale lumii acesteia. Au trebuit sa treacà mii de ani panà sà aparà Omul asteptat si ancà altii patruzeci della construirea Universalionului. Este enigma Sfinxului ce pune antrebàri la care trebue sà se raspundà. Acesta este scopul si menirea Universalionului, marea sansà a Poporului Roman si al Umanitàtii.

07. 08. 2021
17. 12. 2021


Vasile Droj (Paracleton)

Fondatorul Centrului Universologic

www.universology.com  e-mail redazione@spiritology.it

 

 

Torna in Home Page Torna


Copyright © Edizioni Universology 2000-2022

Copyright © Vasile Droj 1975-2022